11. |||¦¦¦ - Pervading (泰 tài)

11. |||¦¦¦ - Pervading (泰 tài)

05. |||¦|¦ - Attending (需 xū)

05. |||¦|¦ - Attending (需 xū)

24. |¦¦¦¦¦ - Returning (復 fù)

24. |¦¦¦¦¦ - Returning (復 fù)

58. ||¦||¦ - Open (兌 duì)

58. ||¦||¦ - Open (兌 duì)

62. ¦¦||¦¦ - Small Exceeding (小過 xiǎo guò)

62. ¦¦||¦¦ - Small Exceeding (小過 xiǎo guò)

47. ¦|¦||¦ - Confining (困 kùn)

47. ¦|¦||¦ - Confining (困 kùn)

31. ¦¦|||¦ - Conjoining (咸 xián)

31. ¦¦|||¦ - Conjoining (咸 xián)

57. ¦||¦|| - Ground (巽 xùn)

57. ¦||¦|| - Ground (巽 xùn)

16. ¦¦¦|¦¦ - Providing-For (豫 yù)

16. ¦¦¦|¦¦ - Providing-For (豫 yù)

10. ||¦||| - Treading (履 lǚ)

10. ||¦||| - Treading (履 lǚ)

52. ¦¦|¦¦| - Bound (艮 gèn)

52. ¦¦|¦¦| - Bound (艮 gèn)

Pinterest
Search