نوشت

197 Pins
 2w
Texts, Art, Arabic Calligraphy, Sad, Smile
Pins
خرید خدمت خرید گواهینامه
Jokes Pics, Wallpaper, Cool Words, Self Quotes
Boxing Quotes
در این مزرعه پاک؛ بجز “مهر”؛ بجز “عشق “دگر هیچ نکاریم Wise Words, Iran, Wise Words Quotes
میز شادی جهان ...
در این مزرعه پاک؛ بجز “مهر”؛ بجز “عشق “دگر هیچ نکاریم
#حسن_آذری True Quotes, Poetry Quotes, Quotations
#حسن_آذری