More ideas from ちび
I love you kai♥ ,The Gazette Funny

The GazettE ~ Matsumoto Takanori san [ Ruki ] Suzuki Akira san [ Reita ] Uke Yutaka san [ Kai ] Takashima Kouyou san [ Uruha ] Shiroyama Yuu san [ Aoi ]